S – E – T

je recenzovaný, internetový, novým tématům otevřený, mezinárodní časopis pro publikování a propagování uměleckého výzkumu. V různých artových disciplínách dávno nejde jen o divadlo, tanec či mediální formy vizuální kultury. Dochází nejen k interakci dříve škatulkovaných všech možných druhů kumštu, ale také ke sdílení sociálních a environmentálně vzájemně esteticky působících sil. Sídlem S-E-Tu je Ústav pro výzkum a studium alternativního a loutkového divadla a divadelní tvorby ve specifických skupinách na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. 

S-E-T opustil tradiční formátování článků a svým autorům nabízí flexibilní online prostranství, které propojuje slovo, video i zvuk. Vznikají tak originální, veřejně dostupné výzkumné dokumenty, které, jak věříme, pomohou šířit tzv. Arts-Based Research (ABR) nejen v umělecko-vzdělávacím kontextu a pedagogickém výzkumu.

Transdisciplinární přístup výzkumných studií, esejů a textů zkoumá (mimo jiné) postavení, ale i funkci dynamických interakcí jevištních komponentů a estetických jevů umělecké tvorby. Skupiny doktorandů naší fakulty, také studenti dalších univerzit, pedagogové, výzkumní pracovníci a profesionálové z oboru i z příbuzných disciplín (jako například antropologie, psychologie, sociologie, filozofie, výtvarného umění atd.) systematicky studují tyto kreativní, psychologické a sociologické jevy v kontextu kvalitativního uměleckého výzkumu. Proces tvorby díla nabízí možnost, jak prezentovat nové poznatky. Vznikají tak další a další významy v neobvyklých souvislostech: rodí se kolektivní i individuální práce (některé imerzivní, jiné spíše reflektující), souhrn sdílených prožitků i znalostí založených na umění. Spojují se estetika, komunikace a výzkum v protínajících se uměleckých narativech.

 -km-

Co S-E-Tu předcházelo?

Od roku 2006 vydávalo Výzkumné pracoviště KALD každý rok recenzovaný sborník studií, článků, glos a informací pod názvem „Divadlo a interakce“. Smyslem bylo nabídnout otevřenou platformu pro studenty doktorského studia a pokročilé studenty magisterského stupně. Měli příležitost publikovat vedle svých pedagogů, školitelů a dalších odborníků dílčí výsledky svého výzkumu, a tak vstupovat do odborné debaty a ověřovat si pravidla odborných publikací postupně na stále vyšší úrovni. Vedle řady dalších odborných publikací o osobnostech a projektech realizovaných v rámci výzkumu interakce jevištních komponentů (Jan Grossman, Jan Malík, Erik Kolár, Josef Krofta, Jan Schmid, Ivan Rajmont, Karel Makonj, Karel Brožek, dále Studio Beseda, Generace mladých režisérů, Dramaturgie, Animace, Živé dědictví loutkářství, Tětivou snů, Divadelní tvorba ve specifických skupinách, Hnízdo pro duši a další) tak postupně studenti publikovali výsledky svých výzkumů a disertačních prací (Imerzivní divadlo a Golem Cube I. K. Kubáka, Dobyvatelé akustických scén L. Jiřičky, Zmrazit čerstvé ovoce J. Havelky, Udržitelné divadlo M. Rýgrové a další). Do roku 2018 vyšlo jedenáct knih, z nichž dva svazky byly věnovány výhradně studentským pracím jako tzv. modré stránky. S transformací Výzkumného pracoviště na fakultní Ústav pro výzkum a studium alternativního a loutkového divadla a divadelní tvorby ve specifických skupinách se naléhavost publikačního prostoru zvýšila tím, že tři základní výzkumné linie ústavu probíhají v úzkém kontaktu s Oborovou radou doktorského studia na KALD a vyžadují širokou možnost veřejné debaty nad dílčími výsledky bádání a experimentálních kreativních výsledků. Publikační webové stránky S-E-T (studie, eseje, texty) nejsou vyhraněny oborově ani tematicky, jsou otevřené pro publikování dílčích studií těch témat výzkumu a reflexí kreativních experimentů, kterým se aktuálně studenti, pedagogové, školitelé a přizvaní odborní konzultanti věnují.

Cílem webového časopisu S-E-T je být prostorem pro otevřené rozpravy nad aktuálními poznatky, objevy a problémy témat studentského výzkumu v rámci doktorských studií a prostorem pro orientaci v současném vývoji tvorby mladé generace divadelních umělců, kteří hledají svou cestu v širší oblasti divadla, kde vzájemné ovlivňování jednotlivých komponentů probíhá při procesu vzniku a prezentaci scénického díla neustále a je podmínkou jeho existence.

-mik-

S-E-T vychází od roku 2022 ve spolupráci s Ústavem pro výzkum a studium alternativního a loutkového divadla a divadelní tvorby ve specifických skupinách (ustavený 1. 9. 2020 na Divadelní fakultě AMU v Praze, dříve Výzkumné pracoviště KALD DAMU). Publikuje v češtině, slovenštině a angličtině takové odborné texty, které splňují obsahové i formální náležitosti v oblasti uměleckého výzkumu a týkají se zejména aktuálních témat na poli alternativního, loutkového a specifického divadla.

ISSN 3029-5084

Redakce

MgA. Kateřina Šplíchalová Mocová, Ph.D. (km)
doc. MgA. Vladimír Novák, Ph.D.
výkonní redaktoři, manažeři

Redakční rada:

prof. Mgr. Miloslav Klíma (mik)
předseda

prof. Mgr. Jiří Barta
Mgr. Kateřina Dolenská, Ph.D.
prof. Mgr. Zoja Mikotová
MgA. Klára Pernicová, Ph.D.
prof. Mgr. Vratislav Šrámek
Mgr. Zdeněk A. Tichý
doc. Mgr. Karel Vostárek

© s-e-t, Klara Pernicova, Teluro, Wordpress