ZDROJE K ANTROPOLOGICKÉMU A SOCIÁLNÍMU DIVADLU (DIVADELNÍ TVORBĚ VE SPECIFICKÝCH SKUPINÁCH)

ARENDTOVÁ, Hannah. Vita activa neboli O činném životě. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2007.

AUGÉ, Marc. Antropologie současných světů. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1999.

ARTAUD, Antonin. Divadlo Antonina Artauda II – Texty. 1. vyd. Kulturní dům hlavního města Prahy, 1988.

BARBA, Eugenio. Divadelní antropologie. In Svět a divadlo, číslo 4/1994, s. 89–108.

BARBA, E., SAVARESE, N. Slovník divadelní antropologie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidových novin a Divadelní ústav, 2000.

BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. 1. vyd. Praha: Portál, 2011.

BLAŽEK, Bohuslav; OLMROVÁ, Jiřina. Krása a bolest: úloha tvořivosti, umění a hry v životě trpících a postižených. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985.

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1993.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod. 1. vyd. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1996.

CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998.

CUILLERET, Monique. Les trisomiques parmi nous. Les mongoliens ne sont plus (handicaps et réadaptation). 2. vyd. Paříž: Elsevier Masson, 2003.

CUILLERET, Monique. Trisomie et handicaps génétiques associés: Potentialités, compétences, devenir (Abrégés de médecine). 5. vyd. Paříž: Elsevier Mason, 2011.

CUILLERET, Monique. Trisomie 21: Aides et conseils. 1. vyd. Paříž: Elesevier Mason, 2007.

DANZER, Gerhard. Psychosomatika. 2. vyd. Praha: Portál, 2010.

DUBUFFET, Jean. Dusivá kultura. 1. vyd. Praha: Herrmann, 1998.

ERASMUS ROTTERDAMSKÝ, Desiderius. Chvála bláznivosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství XYZ, 2008.

EVERS, Angela. Le grand livre de l´art-thérapie. 2. vyd. Paříž: Groupe Eyrolles, 2015.

FINK, Eugen. Oáza štěstí. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1992.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. 1. vyd. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011.

FORRESTIER, Richard. L´évaluation en art-thérapie. Pratiques internationales. 1. vyd. Issy-Les-Moulineaux: Elsevier Mason, 2007.

FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994.

FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005.

GROTOWSKI, Jerzy. Texty. 1. vyd. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012.

HEJDÁNEK, Ladislav. O umění. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2014.

JANEČKOVÁ Hana, VACKOVÁ Marie. Reminiscence (využití vzpomínek při práci se seniory). 1. vyd. Praha: Portál 2010.

KAPITAN, Lynn. Introduction to Art Therapy Research. 2. vyd. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.

KARLÍK, Josef. Základem tvořivosti je hra. In MALINA, J. et al. O tvořivosti ve vědě, politice a umění II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993.

KLÍMA, Miloslav. O dramaturgii. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Pražská scéna a Výzkumné pracoviště KALD DAMU, 2016.

KLEIN, Jean-Pierre. Penser l´art-thérapie. 1. vyd. Paříž: Presses Universitaires de France, 2015.

LEAVY, Patricia. Metod Meets Art (Arts-Based Research Practice). 3. vyd. New York: The Guilford Press, 2020.

LÉVY-BRUHL, Lucien. Myšlení primitivního člověka. 2. vyd. Praha: Argo, 2017.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Svět vnímání. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2008.

MIKEŠ, Vladimír. Herectví jako úvaha o smyslu současnosti. In Divadelní revue, číslo 1, ročník 2001, s. 63–69.

MIKEŠ, Vladimír. Proč hrát. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Pražská scéna a Výzkumné pracoviště KALD DAMU, 2017.

NOVÁK, Vladimír. Autorství, loutky a animace ve specifické divadelní skupině. In O animaci: z různých stran současného loutkového divadla. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Pražská scéna a Výzkumné pracoviště KALD DAMU, 2019.

KLÍMA, Miloslav; MIKOTOVÁ, Zoja; NOVÁK, Vladimír; PILÁTOVÁ, Jana; ŠPLÍCHALOVÁ, Kateřina. Hnízdo pro duši – umělecká tvorba lidí s postižením. 1. vyd. Praha: Výzkumné pracoviště KALD DAMU, 2019 (kritický katalog výstavy).

Myšlení o divadle I-II. 1. vyd. Praha: Herrmann a synové, 1993.

NOVÁK, Vladimír; ŠPLÍCHALOVÁ MOCOVÁ, Kateřina. Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině (s divadelníky s mentálním znevýhodněním). 1. vyd. Praha: Pražská scéna a Výzkumné pracoviště KALD DAMU, 2016.

NOVÁK, Vladimír; ŠPLÍCHALOVÁ MOCOVÁ, Kateřina. Specifické divadlo. 1. vyd. Praha: Katedra alternativního a loutkového divadla AMU v Praze, 2014.

NOVÁK, Vladimír. et al. Divadelní tvorba ve specifických skupinách. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013.

PALOUŠ, Radim. Divadlo jako setkání. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2000.

PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995.

PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského: na prahu divadelní antropologie. 1. vyd. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009.

Platón. Dialogy o kráse. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979.

PLICHTA, Jaroslav. Glosy k tajemství lidského hraní. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011.

PRINZHORN, Hans. Výtvarná tvorba duševně nemocných. 1. vyd. Praha: Arbor vitae, 2011.

ROUSSEAU, Jean Jacques. Dopis D’Alembertovi. 1. vyd. Praha: Kant, 2008.

SŁAWIŃSKA, Irena. Divadlo v současném myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2002.

ŠPLÍCHALOVÁ MOCOVÁ, Kateřina. Dramaturgické uvažování o animaci. In O animaci: z různých stran současného loutkového divadla. 1. vyd. Praha: Výzkumné pracoviště KALD DAMU, 2019.

ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.

VALENTA, Josef. Divadlo nebo život! Aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství KANT, 2019, přebal knihy.

VOJVODÍK, Josef; HRDLIČKA, Josef. Osoba a existence. 1. vyd. Brno: Host, 2009.

WEIZSÄCKER, Viktor von. Čtyři přednášky o zásadách psychagogie se zřetelem k jejím biologickým a ontologickým základům. In Bolest a naděje. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1971.

ZEMÁNKOVÁ, Terezie. Art Brut. In Art&Antiques, č. 4, duben, 2006.

© s-e-t, Klara Pernicova, Teluro, Wordpress